سامانه خــرید آنلایــن بیمـــــه حوادث انفرادی از شـــرکت بیمـه ســـــــــرمد

شروع کنید
دیگر طرح ها
طرح ویژه پوشش 2 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
هزینه پزشکی: 100 هزار تومان
سرمایه نقص عضو: 2 میلیون تومان
پوشش فوت: 2 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 5 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
هزینه پزشکی: 300 هزار تومان
سرمایه نقص عضو: 5 میلیون تومان
پوشش فوت: 5 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 10 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
هزینه پزشکی: 500 هزار تومان
سرمایه نقص عضو: 10 میلیون تومان
پوشش فوت: 10 میلیون تومان