صفحه نخست/بیمه ها

آشنایی با بیمه نامه ها و دسته بندی آنها

رشته های بیمه ای به دو بخش اصلی زندگی و غیر زندگی تقسیم می شود:

بیمه های زندگی، آن دسته از بیمه نامه ها هستند که مربوط به اشخاص می شوند. مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه حوادث، بیمه درمان تکمیلی و بیمه های مسافرتی

بیمه های غیر زندگی، خود به دو دسته اموال و مسئولیت تقسیم می گردد.