سامانه خــرید آنلایــن بیمـــــه آتش سوزی مسکونی از شـــرکت بیمـه ســـــــــرمد

شروع کنید
دیگر طرح ها
طرح ویژه پوشش 50 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 35 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 15 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 100 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 70 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 30 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 200 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 150 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 50 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 400 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 300 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 100 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 50 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 35 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 15 میلیون تومان
پوشش سیل و زلزله : 50 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 100 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 70 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 30 میلیون تومان
پوشش سیل و زلزله : 100 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 200 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 150 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 50 میلیون تومان
پوشش سیل و زلزله : 200 میلیون تومان
طرح ویژه پوشش 400 میلیون تومانی دوره پرداخت بصورت ماهانه
ساختمان و تاسیسات : 300 میلیون تومان
اثاثیه منزل : 100 میلیون تومان
پوشش سیل و زلزله : 400 میلیون تومان