صفحه نخست/بیمه باربری

معرفی بیمه نامه باربری 

این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن، کلوز A- B- C و Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.

به طور کلی مجموعه شرایط A جامع ترین و شرایط C و Total Loss حداقلی از پوشش ها را شامل میشود.

 

بازار هدف

کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

شرط از بین رفتن کامل کالا (Total Loss)

این نوع بیمه نامه فقط خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی و یا غرق شدن کامل کالا را تحت پوشش قرار میدهد.

آتش سوزی یا انفجار.

به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

تصادف یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

تخلیه کالا در بندر اضطراری.

فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.

خسارت همگانی

مسئولیت مشترک در تصادف

خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط B

تمامی خطرات تحت پوشش کلوز C

زلزله، آتشفشان ، صاعقه

به دریا افتادن کالا از روی عرشه

ورود آب دریا ,دریاچه یا رودخانه به کشتی ,شناور ,محفظه کالا ,کانتینر لیفت وان , یا محل نگهداری کالا

تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور

خسارات ناشی ازعدم تحویل (طبق کلوز پیوست )، دزدی، دله دزدی، ریزش، پارگی، چنگگ ،قلاب زدگی، آبدیدگی، خسارتهای ناشی از کالای مجاور و شکست جزو تعهدات بیمه گر می باشد.

درکلیه مواردبجز مواردیکه درشرایط C تحت پوشش می باشد معادل 3% ارزش هر بسته یا هرواحد بسته بندی مندرج دربارنامه حمل خسارت دیده بعهده بیمه گذار می باشد.

 

خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط A تمام خطرهایی که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود، به جز موارد استثنا شده را تحت پوشش قرار می دهد.

 

استثنائات:

تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع بیمه نامه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،" بسته بندی " شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند)

تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد

تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف

تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند.

عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.

نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند 9 اعمال نمی گردد.

بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند.

جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

مین، اژدر و بمبهای مترو‌که یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه.

عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.

عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

 

مراحل صدور

تکمیل، مهر و امضا پرسشنامه (فرم پیشنهاد) بیمه نامه توسط صاحب کالا، بیمه گذار، ذینفع و یا نماینده قانونی وی

انجام بازدید (در صورت لزوم)

اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار

پرداخت حق بیمه توسط خریدار

صدور و تحویل بیمه نامه به بیمه گذار


مدارک مورد نیاز

فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی او تکمیل، مهر و امضاء شده باشد.

در مواقع لازم ارائه پروفروما ضروری می‌باشد.

فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.

 

راهنمای دریافت خسارت

در صورت بروز خسارت باید بیمه‌گذار بلافاصله پس از اطلاع از وقوع خسارت و در موعد مقرر در بیمه‌نامه موضوع را از طریق تلفن و یا نامه به شرکت بیمه اعلام نماید تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت و تعیین موارد آسیب دیده اقدام شود. پس از بررسی و کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس ارزیاب خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید.

 

مدارک اعلام خسارت

نامه اعلام خسارت

اصل بارنامه سراسری

اصل فاکتور خرید کالا

اصل صورت بسته بندی کالا

اصل گواهی مبدأ

اعلامیه بانکی ( در صورت گشایش اعتبار)

کپی پشت و رو پروانه سبز گمرکی کالا

بارنامه داخلی (چنانچه کالا پس از ترخیص از گمرک خسارت ببیند)


دانلود فرم های پیشنهاد

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری داخلی